ທີ່ສໍາຄັນ

ປື້ມຄູ່ມືນ້ີອະທິບາຍສິດທິ ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທ່ານໃນເວລາຍື່ນການຮຽກຮ້ອງສິດດ້ານເງິນ ສົງເຄາະປະກັນໄພຂອງຜູ້ບໍ່ມີວຽກເຮັດ. ມັນໃຫ້ຄຳຕອບສຳລັບຄຳຖາມທ່ົວໆໄປ ແລະປະກອບມີຂໍ້ມູນ

ທົ່ວໄປ.ປື້ມຄູ່ມືນ້ີບ່ໍມີຂ້ໍບັງຄັບ ແລະຜົນສະທ້ອນດ້ານກົດໝົດ,ກົດລະບຽບ ຫຼື ຂໍ້ກຳນົດ. ຖ້າທ່ານລົ້ມເຫຼວໃນການປະຕິບັດຕາມວິທີແນະນຳໃນປື້ມຄູ່ມືນີ້ອາດກໍໃຫ້ເກີດ:

  • ການຮັບເງິນສົງເຄາະຊັກຊ້າ;
  • ສູນເສຍເງິນສົງເຄາະ; ຫຼື
  • ການຈ່າຍເງິນສົງເຄາະທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງ ແລະນັ້ນທ່ານຕ້ອງຈ່າຍຄືນ.

ມັນເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທ່ານເພື່ອອ່ານ ແລະເຂ້ົາໃຈຂ້ໍມູນໃນປ້ືມຄູ່ມືເຫຼ້ັມນ້ີ.ການແປພາສາໂດຍ ບໍ່ເສຍຄ່າແມ່ນມີໃຫ້ທ່ານເພື່ອຕອບຄຳຖາມ ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນການເຂົ້າໃຈພາສາ ອັງກິດ.ຖ້າທ່ານບໍ່ເຂົ້າໃຈຂໍ້ມູນໃນປື້ມຄູ່ມືເຫຼັ້ມນີ້,ກະລຸນາໂທຫາ ສູນບໍລິການລູກຄ້າຂອງ ໄອໂອວາ ເວັກຟໍຣຊ໌ ດິເວໂລບເມັນ Iowa Workforce Development (IWD) ເພື່ອຂໍຄຳແນະນຳ ຕາມເບີ: 866- 239-0843.

Individual