IowaWORKS Centers Services in Lao - ການບໍລິການສູນ IowaWORKS ໃນລາວ

ສູນເຮັດວຽກແຫ່ງລັດໄອໂອວາ

ການບໍລິການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ແມ່ນສະຫນອງໃຫ້ໃນແຕ່ລະສູນເຮັດວຽກໃນທ້ອງຖິ່ນແຫ່ງລັດໄອໂອວາ:

 • ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາວິຊາຊີບ
 • ການພັດທະນາທັກສະໃນການຄົ້ນຫາວຽກເຮັດງານທໍາ
 • ການຫາໂອກາດການຈ້າງ
 • ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຮ້ອງຂໍເງິນປະກັນໄພຫວ່າງງານ
 • ການທົດສອບສີມືແຮງງານດ້ານວິຊາການ
 • ຫ້ອງຮຽນຄອມພິວເຕີແບບລົງມື-ປະຕິບັດ
 • ການກະກຽມການທົດສອບການຮຽນທຽບເທົ່າໂຮງຮຽນຊັ້ນສູງ (HiSET)
 • ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາ
 • ການຂຽນຊີວະປະຫວັດຫຍໍ່ແລະໜ້າປົກຂອງຈົດຫມາຍສະໝັກງານ
 • ການກະກຽມສໍາລັບການສໍາພາດ
 • 6 ຂັ້ນຕອນໃນການຫັນປ່ຽນອາຊີບທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ
 • ງານສະແຫວງຫາວຽກເຮັດງານທໍາແລະກິດຈະກໍາພິເສດອື່ນໆ
 • ການຍົກລະດັບສີມືແຮງງານແລະການຝຶກອົບຮົມ
 • ການປະເມີນຜົນການເຮັດວຽກແລະສີມືແຮງງານ
Individual