Pandemic Emergency Unemployment Compensation (PEUC)

ການຊົເຊີຍເງິນສຳລັບການຫວ່າງງານສຸກເສີນເນື່ອງຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ (PEUC)

ສະພາບລວມ

ການຊົດເຊີຍເງິນສຳລັບການຫວ່າງງານສຸກ​ເສີນເນື່ອງຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ (PEUC) ເປັນໂຄງການພາຍໃຕ້ພະລາດຊະບັນຍັດວ່າດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອ, ການບັນເທົາທຸກ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານເສດຖະກິດ (CARES) ເນື່ອງຈາກໄວຣັສໂຄໂຣນາ ປີ 2020 ທີ່ໃຫ້ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ການ​ປະ​ກັນການການ​ຫວ່າງ​ງານແກ່ບຸກຄົນເຫຼົ່ານັ້ນທີ່ໝົ​ສິດ​ທິ​ໃນ​ການ​ປະ​ກັນ​ການ​ຫວ່າງ​ງານ​ຂອງ​ລັດ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ.  ເປັນການໃຫ້ເງິນໂດຍລັດຖະບານກາງບໍ່ແມ່ນພາສີການຫວ່າງງານຂອງລັດທີ່ຈ່າຍໂດຍນາຍຈ້າງ. 

ການ​ຊົ​ດ​ເຊີຍ​ເງິນ​ສຳ​ລັບ​ການ​ຫວ່າງ​ງານ​ສຸກ​ເສີນ​ເນື່ອງ​ຈາກ​ການ​ລະ​ບາດຂອງ​ພະ​ຍາດ (PEUC): 

 • ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ການ​ຫວ່າງ​ງານ​ແບບ​ຂະ​ຫຍາຍ​ໄດ້ສຳ​ລັບ​ຜູ້​ອ້າງ​ສິດທີ່​ກ່ອນ​ໜ້າ​ນີ້​ໄດ້​ໝົດ​ສິດ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ໄປແລ້ວ.
 • 13 ອາ​ທິດ​ຂອງ​ການ​ຈ່າຍ​ເງິນ​ເພີ່ມ​ເຕີມ ນອກ​ເໜືອ​ຈາກ​ການ​ຫວ່າງ​ງານ​ປົກ​ກະ​ຕິ​ສູງ​ສຸດ.
 • ​ແຕ່​ລະ​ຄົນ​ມີ​ສິດໄດ້​ຮັບ​ຈຳ​ນວນ​ເງິນເທົ່າ​ນັ້ນ​ຂອງ​ການ​ຈ່າຍ​ປະ​ກັນ​ການ​ຫວ່າງ​ງານຈາກ​ອາ​ທິດ​ກ່ອນ​ໜ້າ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ຮັບ.  
  • ວັນ​ທີ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ: ວັນ​ທີ 29 ມີ​ນາ 2020 (ອາ​ທິດ​ສິ້​ສຸດ ວັນ​ທີ 4 ເມ​ສາ 2020) 
  • ວັນ​ທີ​ສິ້ນ​ສຸດ: ອາ​ທິດ​ສິ້ນ​ສຸດ ວັນ​ທີ 26 ທັນ​ວາ 2020 

ຄຳເຕືອນການສໍ້ໂກງ!

 • ຖ້າທ່ານສ້າງ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນໃຫ້ຂໍ້ຄວາມທີ່ບໍ່ມີຄວາມຈິງແບບຕັ້ງໃຈ ຫຼື ຕັ້ງໃຈເຮັດໃຫ້ ຫຼື ເປັນສາເຫດໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນບໍ່ສາມາດເປີດເຜີຍຄວາມຈິງທີ່ສຳຄັນ ແລະ ເປັນຜົນເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບຈຳນວນເງິນຊົດເຊີຍການຫວ່າງງານສຸກ​ເສີນເນື່ອງຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດທີ່ທ່ານບໍ່ມີສິດທີ່ຈະໄດ້ຮັບ, ທ່ານຈະຕ້ອງຖືກດຳເນີນຄະດີຕາມມາດຕາ 19 ວັກ 1001 ໃນຂໍ້ 18, ສະຫະລັດ ອາເມລິກາ.
 • ບຸກຄົນທີ່ພົບວ່າໄດ້ກະທຳການສໍ້ໂກງ ແລະ ໄດ້ຖືກຕັດສິດເປັນເວລາໜຶ່ງອາທິດຕໍ່ມາ (ຫຼື ຫຼາຍອາທິດ) ຂອງການປະກັນການຫວ່າງງານທີ່ລວມທັງການຈ່າຍເງິນຂອງ PEUC ຈະບໍ່ມີສິດໄດ້ຮັບເງິນເພີ່ມເຕີມຂອງ PEUC ໃນອະນາຄົດຫຼັງຈາກທີ່ຖືກຕັດສິດ.
 • ການອອກຈາກວຽກໂດຍບໍ່ມີສາເຫດເພື່ອຮັບຜົນປະໂຫຍດເພີ່ມເຕີມພາຍໃຕ້ໂຄງການ UI ປົກກະຕິ ຫຼື ພະລາດຊະບັນຍັດ CARES ຖືວ່າເປັນການສໍ້ໂກງ. ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດເຫຼົ່ານີ້ຜ່ານການສໍ້ໂກງ, ທ່ານຈະບໍ່ມີສິດໄດ້ຮັບການຈ່າຍຜົນປະໂຫຍດເພີ່ມເຕີມໃດໆ, ຈະຕ້ອງຈ່າຍຄືນຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຕ້ອງຖືກດຳເນີນຄະດີທາງຍາອາຕາມມາດຕາ 1001 ຂໍ້ 18, ຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ.
 • ການນຳສະເໜີທີ່ຜິດພາດໂດຍເຈດຕະນາໃນການລາຍງານກ່ຽວກັບລາຍໄດ້ທີ່ໄດ້ຮັບໃນຊ່ວງໜຶ່ງອາທິດຂອງການຮຽກຮ້ອງເອົາຄ່າທົດແທນປະຈຳອາທິດແບບຕໍ່ເນື່ອງຂອງການປະກັນການຫວ່າງງານອາດສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດການສໍ້ໂກງ, ການຕັດສິດຈາກຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ການຈ່າຍຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍເກີນໄປ, ນອກເໜືອໄປຈາກບົດລົງໂທດອື່ນໆ ແລະ ການດຳເນີນຄະດີທາງອາຍາທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ.

ຂໍ້ມູນສຳຄັນອື່ນໆສຳລັບຜູ້ອ້າງສິດ

 • ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກຈະຕ້ອງຖືກຫັກອອກຈາກການຈ່າຍເງິນຂອງ PEUC ໃນລັກສະນະດຽວກັນກັບທີ່ພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດການປະກັນການຫວ່າງງານຕາມປົກກະຕິ.
 • ການຈ່າຍເງິນຂອງ PEUC ຕ້ອງໄດ້ເສຍພາສີ. ການຈ່າຍເງິນເຫຼົ່ານີ້ຈະຕ້ອງລວມເຂົ້າໃນ 1099G ຂອງທ່ານທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບສຳລັບປີພາສີ 2020. ພາສີຈະຕ້ອງຖືກຫັກອອກຈາກຈຳນວນເງິນທີ່ຈ່າຍຂອງ PEUC ຖ້າທ່ານໄດ້ເລືອກທີ່ຈະໃຫ້ມີການຫັກຈາກຜົນປະໂຫຍດປະກັນການຫວ່າງງານຂອງທ່ານ.

 

ຂໍ້ມູນສຳລັບນາຍຈ້າງ

 • ນາຍຈ້າງຈະບໍ່ຖືກຮຽກເກັບເງິນສຳລັບຜົນປະໂຫຍດທີ່ຈ່າຍໃຫ້ກັບລູກຈ້າງທີ່ໄດ້ຮັບ PEUC.
 • ຖ້າທ່ານໄດ້ສະເໜີວຽກໃຫ້ກັບລູກຄ້າເມື່ອການລະບາດສິ້ນສຸດລົງ ແລະ ລູກຈ້າງຂອງທ່ານປະຕິເສດທີ່ຈະກັບໄປເຮັດວຽກ, ທ່ານຈະຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຝ່າຍພັດທະນາແຮງງານຂອງໄອໂອວາ ທີ່:  https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/job-offer-decline-form-employers
 • ນາຍຈ້າງຄວນຈະກວດສອບໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າພວກເຂົາໄດ້ສົ່ງລາຍງານປະກັນການຫວ່າງງານປະຈຳໄຕມາດປະຈຸບັນ ແລະ ທັນເວລາ ເພື່ອໃຫ້ລູກຈ້າງຂອງຕົນໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໂດຍໄວທີ່ສຸດ.
 • ນາຍຈ້າງຄວນຈະໂຕ້ຕອບທຸກການປະກາດແຈ້ງການກ່ຽວກັບການອ້າງສິດ (65-5317) ຫຼື ການແຈ້ງເຕືອນຂອງ SIDES ຖ້າມີການຍື່ນການອ້າງສິດສຳລັບບາງຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກ ເນື່ອງຈາກເຫດຜົນອື່ນໆນອກຈາກ COVID-19.
 • ນາຍຈ້າງຄວນໂຕ້ຕອບຄືນຕໍ່ກັບການປະກາດແຈ້ງການກ່ຽວກັບການອ້າງສິດ (65-5317) ຫຼື ການແຈ້ງເຕືອນຂອງ SIDES ເພື່ອລາຍງານການລາປ່ວຍທີ່ໄດ້ຮັບເງິນຄ່າຈ້າງ ຫຼື ຜົນປະໂຫຍດການລາພັກອື່ນໆທີ່ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງ.

 

ຂໍ້ມູນສຳລັບລູກຈ້າງ / ຄົນງານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ COVID-19

 • ຖ້າທ່ານບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກອັນເປັນຜົນມາຈາກ COVID-19, ທ່ານຈະຕ້ອງຍື່ນໃບສະໝັກຮຽກຮ້ອງປະກັນການຫວ່າງງານ ທາງ​ອອນ​ລາຍ ເພື່ອຮັບການປະກັນການຫວ່າງງານໃນທຸກໆຮູບແບບ. 
 • ການອ້າງສິດຂອງທ່ານຈະໄດ້ຮັບການກວດສອບວ່າທ່ານມີສິດສຳລັບຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ການ​ປະ​ກັນ​ການ​ຫວ່າງ​ງານຫຼືບໍ່.   ຖ້າ​ທ່ານ​ໝົດ​ສິດ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ ແລະ ບໍ່​ສາ​ມາດ​ຍື່ນ​ການ​ອ້າງ​ສິດ​ໃໝ່​ຈົນ​ກວ່າ​ປີ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ປະ​ຈຸ​ບັນຂອງ​ທ່ານ​ໝົດ​ອາ​ຍຸ, ທ່ານ​ຈະ​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດເພີ່ມ​ເຕີມ​ສູ​ງ​ສຸດ​ເຖິງ 13 ອາ​ທິດ​ຜ່ານ​ໂຄງ​ການ PEUC.
 • ເມື່ອທ່ານໄດ້ຮັບເງິນທີ່ຈ່າຍໃນໂຄງການ PEUC, ທ່ານຍັງຈະຕ້ອງໄດ້ລາຍງານການຮຽກຮ້ອງປະຈຳອາທິດຂອງທ່ານໃນແຕ່ລະອາທິດເພື່ອຮັບເອົາເງິນ.  ທ່ານຈະໄດ້ຮັບເງິນຜ່ານວິທີການຈ່າຍແບບດຽວກັນກັບທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບເງິນໃນຜົນປະໂຫຍດອື່ນໆ.
 • ເມື່ອ​ການ​ອ້າງ​ສິດ​ຂອງ​ທ່ານ​ໝົດ​ອາ​ຍຸ, ທ່ານ​ຈະ​ຕ້ອງ​ຍື່ນ​ການ​ອ້າງ​ສິດ​ໃໝ່, ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ທ່ານ​ຈະ​ມີ​ຍອດ​ຄົງ​ເຫຼືອ​ຂອງ PEUC ຢູ່​ຕໍ່​ຕາມ.

 

ການມີສິດໄດ້ຮັບຂອງແຕ່ລະຄົນ

ເພື່ອໃຫ້ມີສິດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດພາຍໃຕ້ໂຄງ​ການການຊົດເຊີຍເງິນສຳລັບການຫວ່າງງານສຸກ​ເສີນເນື່ອງຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ, ແຕ່ລະຄົນຈະຕ້ອງ:

 • ໝົດ​ການ​ຈ່າຍ​ເງິນ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ປະ​ກັນການ​ຫວ່າງ​ງາ​ນ​ຂອງ​ລັດ ຫຼື ລັດ​ຖະ​ບານ​ກາງ​ທັງ​ໝົດ.
 • ສາມາດ ແລະ ພ້ອມສຳລັບການເຮັດວຽກ ແລະ ການຊອກຫາວຽກຢ່າງຂະຫຍັນຂັນແຂງ, ເວັ້ນເສຍແຕ່ບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ເນື່ອງຈາກເຫດຜົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ COVID-19.
 • ຕື່ມແບບຟອມ ແລະ ເກັບຮັກສາບັນທຶກການຊອກຫາວຽກ (ຖ້າຕ້ອງການຊອກຫາວຽກໃນການອ້າງສິດຂອງທ່ານ).
 • ລາຍງາຍລາຍໄດ້ທີ່ຄວບຄຸມໃດໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຮັບລະຫວ່າງອາທິດທີ່ຖືກອ້າງສິດ. ລາຍໄດ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງລວມເຖິງ, ແຕ່ບໍ່ຈຳກັດເຖິງ, ເດືອນ, ຄ່າຈ້າງເວລາພັກເຈັບປ່ວຍ, ຄ່າລາພັກຮ້ອນ ແລະ ຄ່າຈ້າງມື້ພັກ.
 • ສາມາດ ແລະ ພ້ອມສຳລັບການເຮັດວຽກ ແລະ ການຊອກຫາວຽກຢ່າງຂະຫຍັນຂັນແຂງ, ເວັ້ນເສຍແຕ່ບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ເນື່ອງຈາກເຫດຜົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ COVID-19.

ຜູ້ທີ່ບໍ່ມີສິດໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍການຫວ່າງງານສຸກເສີນເນື່ອງຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໄດ້ແກ່ບຸກຄົນ:

 • ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ເຮັດ​ວຽກ​ທາງ​ໄກທີ່​ມີ​ການ​ຈ່າຍ​ເງິນ ແລະ ຍັງ​ຄົງ​ເຮັດ​ວຽກ​ໃນ​ຈຳ​ນວນ​ຊົ່ວ​ໂມງ​ເທົ່າ​ກັນ ແລະ ຈະ​ໄດ້​ຮັບການ​ຈ່າຍ​ເງິນ​ເທົ່າ​ເດີມ.
 • ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ລາ​ປ່ວຍ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຄ່າ​ຈ້າງ ຫຼື ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ການ​ລາ​ພັກ​ອື່ນໆທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຄ່າ​ຈ້າງ ແລະ ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເຫຼົ່າ​ນັ້ນ​ຈະ​ເກີນຈຳ​ນວນ​ເງິນ PEUC ປະ​ຈຳ​ອາ​ທິດ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ.
 • ໃຜ​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ​ໂຄງ​ການ​ຫວ່າງ​ງາ​ນ​ອື່ນໆ​ຂອງ​ລັດ ຫຼື ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກາງ [ລວມທັງປະກັນການຫວ່າງງານ (UI), ການຊົດເຊີຍເງິນການຫວ່າງງານສຳລັບພະນັກງານລັດຖະບານກາງ (UCFE), ການຊົດເຊີຍເງິນການຫວ່າງງານສຳລັບ Ex-Servicemembers (UCX), ຜົນປະໂຫຍດເພີ່ມເຕີມ (EB), ການຊົດເຊີຍໄລຍະສັ້ນ / ການນເຮັດວຽກຮ່ວມກັນແບບສະໝັກໃຈ (STC/VSW).

 

ຂ້ອຍຈະຕ້ອງເຮັດແນວໃດແດ່?

 • ຖ້າ​ທ່ານບໍ່​ມີ​ການ​ອ້າງ​ສິດ​ປະ​ກັນ​ການ​ຫວ່າງ​ງານ​ທີ່​ເປີດ​ໃຊ້​ຢູ່, ຍື່ນ​ການ​ອ້າງ​ສິດ​ທາງ​ອອນ​ລາຍເພື່ອ​ເປີດ​ໃຊ້​ງານ​ການ​ອ້າງ​ສິດ​ຂອງ​ທ່ານ​ຄືນ​ໃໝ່: https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/file-claim-unemployment-insurance-benefits
 • ຖ້າ​ທ່ານ​ຫາກໍ່​ຍື່ນ​ການ​ອ້າງ​ສິດ​ປະ​ກັນ​ການ​ຫວ່າງ​ງານ ແລະ ໝົດ​ສິດ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຂອງ​ທ່ານ​ແລ້ວ, ກະ​ລຸ​ນາ​ຕິດ​ຕໍ່ Iowa Workforce ໄດ້​ທີ່​ເບີ 866-239-0843
 • ຍື່ນ ແລະ/ຫຼື ສືບ​ຕໍ່​ຍື່ນ​ການ​ອ້າງ​ສິດ​ປະ​ຈຳ​ອາ​ທິດ​ຂອງ​ທ່ານ​ທາງ​ອອນ​ລາຍ ໄດ້​ທີ່:  https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/file-weekly-continued-claim
 • ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ໃບ​ແຈ້ງຍອດ​ເງິນ​ທາງ​ໄປ​ສະ​ນີ ເພື່ອ​ແຈ້ງ​ຈຳ​ນວນ​ເງິນ​ທີ່​ທ່ານ​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບພາຍ​ໃຕ້​ໂຄງ​ການ PEUC.

 

ວິ​ທີ​ການ​ຍື່ນ​ການ​ອ້າງ​ສິດ​ປະ​ຈຳ​ອາ​ທິດ​ຂອງ​ທ່ານ:

ການ​ອ້າງ​ສິດ​ປະ​ຈຳ​ອາ​ທິດ​ທັງ​ໝົດ (UI ແລະ ການ​ຊົດ​ເຊີຍ​ເງິນ​​ຫວ່າງ​ງານແບບ​ຂະ​ຫຍາຍ​ເນື່ອງ​ຈາກ​ການ​ລະ​ບາດ​ຂອງ​ພະ​ຍາດ​ເປັນ​ປະ​ຈຳ) ສາ​ມາດ​ຍື່ນ​ທາງ​ອອນ​ລາຍ​ໄດ້​ທີ່  https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/file-weekly-continued-claim

ຊົ່ວໂມງໃນການສົ່ງການອ້າງສິດປະຈຳອາທິດ

ວັນອາທິດ - 8:00 ໂມງເຊົ້າ ຫາ 7:30 ແລງ 

ວັນຈັນ ຫາ ວັນສຸກ - 8:00 ໂມງເຊົ້າ - 5:30 ແລງ

ສຳລັບຄຳຖາມສະເພາະເຈາະຈົງກ່ຽວກັບການອ້າງສິດຂອງທ່ານ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ uiclaimshelp@iwd.iowa.gov ຫຼື ໂທຫາພວກເຮົາໄດ້ທີ່ 866-239-0843.

 

Individual