Pandemic Unemployment Assistance

ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອການຫວ່າງງານເນື່ອງຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ

ສະພາບລວມ

ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອການຫວ່າງງານເນື່ອງຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ (PUA) ເປັນໂຄງການພາຍໃຕ້ພະລາດຊະບັນຍັດວ່າດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອ, ການບັນເທົາທຸກ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານເສດຖະກິດ (CARES) ເນື່ອງຈາກໄວຣັສໂຄໂຣນາ ປີ 2020 ທີ່​ໃຫ້​ລາຍ​ໄດ້​ຊົ່ວ​ຄາວ​ແກ່​ບຸກ​ຄົນ​ທີ່​ມີ​ຄຸນ​ສົມ​ບັດ​ເໝາະ​ສົມ ເຊິ່ງ​ກາຍ​ເປັນ​ຜູ້​ຫວ່າງ​ງານ​ເນື່ອງ​ຈາກ​ການ​ລະ​ບາດ​ຄັ້ງ​ໃຫຍ່​ຂອງ COVID-19 ແລະ ເປັນ​ຜູ້​ປະ​ກອບ​ອາ​ຊີບ​ອິດ​ສະຫຼະ, ບໍ່​ມີ​ປະ​ຫວັດ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ທີ່​ພຽງ​ພໍ​ທີ່​ຈະ​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ອ້າງ​ສິດ ຫຼື ໝົດ​ສິດ​ປະ​ໂຫຍດ​ການ​ປະ​ກັນ​ການ​ຫວ່າງ​ງານ​ໃນ​ຮູບ​ແບບ​ອື່ນໆ.  ເປັນການໃຫ້ເງິນໂດຍລັດຖະບານກາງບໍ່ແມ່ນພາສີການຫວ່າງງານຂອງລັດທີ່ຈ່າຍໂດຍນາຍຈ້າງ. 

ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອການຫວ່າງງານເນື່ອງຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ (PUA):  

 • ຈຳ​ນວນ​ທີ່​ຈະ​ຈ່າຍ:
  • ຈຳ​ນວນ​ເງິນ​ທີ່​ຈະ​ຈ່າຍ​ຕ່ຳ​ສຸດ​ສຳ​ລັບ​ແຕ່​ລະ​ຄົນ​ຈະ​ແມ່ນ 
   • $203 ຕໍ່​ອາ​ທິດ 
  • ຈຳ​ນວນ​ເງິນ​ທີ່​ຈະ​ຈ່າຍ​ສູງ​ສຸດ​ຈະ​ແມ່ນ
   • $481 ຕໍ່​ອາ​ທິດໂດຍບໍ່​ມີ​ຜູ້​ຕິດ​ຕາມ
   • $591 ພ້ອມຜູ້ຕິດ​ຕາມ​ສີ່​ຄົນ
 • ໃຫ້​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ລວມ​ສູງ​ເຖິງ 39 ອາ​ທິດ
 • ອາ​ທິດທຳ​ອິດ​ທີ່​ຕ້ອງ​ຈ່າຍ:  ຢ້ອນຫຼັງເຖິງວັນທີ 2 ກຸມພາ 2020 ຫຼື ອາທິດທຳອິດທີ່ບຸກຄົນອອກຈາກບ່ອນເຮັດວຽກເນື່ອງຈາກ COVID-19, ບໍ່ວ່າຈະໃນພາຍຫຼັງກໍ່ຕາ.
 • ອາ​ທິດສຸດທ້າຍ​ທີ່​ຕ້ອງ​ຈ່າຍ:  ອາທິດສິ້ນສຸດ ວັນທີ 26 ທັນວາ 2020
 • ຈະ​ຕ້ອງ​ມີ​ການ​ອ້າງ​ສິດ​ໃນ​ຖາ​ນະ​ທີ່​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ​ເງິນ​ທີ່​ໝົດ​ສິດ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ ຫຼື ບໍ່​ມີ​ປະ​ຫວັດ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ບາງ​ຢ່າງ​ໃນ​ຊ່ວງ 18 ເດືອນ​ຜ່ານ​ມາ.  ເຊິ່ງ​ລວມ​ເຖິງ​ຜູ້​ທີ່​ມີ​ກຳ​ນົດ​ເວ​ລາ​ທີ່​ຈະ​ເລີ່ມ​ວຽກ ແລະ ບໍ່​ສາ​ມາດ​ເລີ່ມ​ໄດ້ ເນື່ອງ​ຈາກ COVID-19 ແລະ ຜູ້​ອ້າງ​ສິດ​ທີ່ບໍ່​ມີ​ສິດ​ເນື່ອງ​ຈາກ​ບັນ​ຫາ​ການ​ແຍກ​ສິດ​ໃນ​ການ​ອ້າງ​ສິດ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ.

ຄຳເຕືອນການສໍ້ໂກງ !

 • ຖ້າທ່ານສ້າງ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນໃຫ້ຂໍ້ຄວາມທີ່ບໍ່ມີຄວາມຈິງແບບຕັ້ງໃຈ ຫຼື ຕັ້ງໃຈເຮັດໃຫ້ ຫຼື ເປັນສາເຫດໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນບໍ່ສາມາດເປີດເຜີຍຄວາມຈິງທີ່ສຳຄັນ ແລະ ເປັນຜົນເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອການຫວ່າງງານເນື່ອງຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ, ທ່ານຈະຖືກດຳເນີນຄະດີຕາມມາດຕາ 19 ວັກ 1001 ໃນຂໍ້ 18, ສະຫະລັດ ອາເມລິກາ.
 • ການອອກຈາກວຽກໂດຍບໍ່ມີສາເຫດທີ່​ດີເພື່ອຮັບຜົນປະໂຫຍດ UI ນັ້ນເປັນການສໍ້ໂກງພາຍ​ໃຕ້ PUA. 
 • ຖ້າ​ວ່າ, ດ້ວຍ​ເຫດ​ຜົນທີ່ບໍ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ COVID-19, ທ່ານ​ອອກ​ຈາກວຽກ​ໂດຍບໍ່​ມີ​ສາ​ເຫດ​ທີ່​ດີ, ຈະ​ຖືກ​ຍົກ​ເລີກ​ເນື່ອງ​ຈາກການປະພຶດທີ່ຜິດສິນທໍາ ຫຼື ປະ​ຕິ​ເສດ​ທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ວຽກ​ເມື່ອ​ມີ​ວຽກ​ຢູ່, ທ່ານ​ຈະ​ຖືກ​ຕັດ​ສິດ​ສຳ​ລັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຈາກໂຄງ​ການ​ໃດ​ໜຶ່ງຂອງ​ລັດ ຫຼື ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກາງ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​ໃນ​ປະ​ຈຸ​ບັນ.   ນີ້​ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ ເພື່ອ​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ການ​ຫວ່າງ​ງານຂອງ​ລັດ ຫຼື ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກາງ, ທ່ານ​ຈະ​ຕ້ອງບໍ່​ດຳ​ເນີນ​ການ​ໃດໆທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ທ່ານ​ອອກ​ຈາກວຽກ​ທີ່ບໍ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ COVID-19.  
 • ການນຳສະເໜີທີ່ຜິດພາດໂດຍເຈດຕະນາໃນການລາຍງານກ່ຽວກັບລາຍໄດ້ທີ່ໄດ້ຮັບໃນຊ່ວງໜຶ່ງອາທິດຂອງການຮຽກຮ້ອງເອົາຄ່າທົດແທນປະຈຳອາທິດແບບຕໍ່ເນື່ອງຂອງການປະກັນການຫວ່າງງານອາດສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດການສໍ້ໂກງ, ການຕັດສິດຈາກຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ການຈ່າຍຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍເກີນໄປ, ນອກເໜືອໄປຈາກບົດລົງໂທດອື່ນໆ ແລະ ການດຳເນີນຄະດີທາງອາຍາທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ.

ຂໍ້ມູນສຳຄັນອື່ນໆສຳລັບຜູ້ອ້າງສິດ

 • ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກຈະຕ້ອງຖືກຫັກອອກຈາກການຈ່າຍເງິນຂອງ PUA ໃນລັກສະນະດຽວກັນກັບທີ່ພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດການປະກັນການຫວ່າງງານຕາມປົກກະຕິ.
 • ການຈ່າຍເງິນຂອງ PUA ຕ້ອງໄດ້ເສຍພາສີ. ການຈ່າຍເງິນເຫຼົ່ານີ້ຈະຕ້ອງລວມເຂົ້າໃນ 1099G ຂອງທ່ານທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບສຳລັບປີພາສີ 2020. ພາສີຈະຕ້ອງຖືກຫັກອອກຈາກຈຳນວນເງິນທີ່ຈ່າຍຂອງ PUA ຖ້າທ່ານໄດ້ເລືອກທີ່ຈະໃຫ້ມີການຫັກຈາກຜົນປະໂຫຍດປະກັນການຫວ່າງງານຂອງທ່ານ.

ຂໍ້ມູນສຳລັບນາຍຈ້າງ

 • ນາຍຈ້າງຈະບໍ່ຖືກຮຽກເກັບເງິນສຳລັບຜົນປະໂຫຍດທີ່ຈ່າຍໃຫ້ກັບລູກຈ້າງທີ່ໄດ້ຮັບ PUA.
 • ຖ້າທ່ານໄດ້ສະເໜີວຽກໃຫ້ກັບລູກຄ້າເມື່ອການລະບາດສິ້ນສຸດລົງ ແລະ ລູກຈ້າງຂອງທ່ານປະຕິເສດທີ່ຈະກັບໄປເຮັດວຽກ, ທ່ານຈະຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຝ່າຍພັດທະນາແຮງງານຂອງໄອໂອວາ ທີ່:  https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/job-offer-decline-form-employers
 • ນາຍຈ້າງຄວນຈະກວດສອບໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າພວກເຂົາໄດ້ຍື່ນພາສາປະກັນການຫວ່າງງານປະຈຸບັນ ແລະ ທັນເວລາ ເພື່ອໃຫ້ລູກຈ້າງຂອງຕົນໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໂດຍໄວທີ່ສຸດ.
 • ນາຍຈ້າງຄວນຈະໂຕ້ຕອບທຸກການປະກາດແຈ້ງການກ່ຽວກັບການອ້າງສິດ (65-5317) ຫຼື ການແຈ້ງເຕືອນຂອງ SIDES ຖ້າມີການຍື່ນການອ້າງສິດສຳລັບບາງຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກ ເນື່ອງຈາກເຫດຜົນອື່ນໆນອກຈາກ COVID-19.
 • ນາຍຈ້າງຄວນໂຕ້ຕອບຄືນຕໍ່ກັບການປະກາດແຈ້ງການກ່ຽວກັບການອ້າງສິດ (65-5317) ຫຼື ການແຈ້ງເຕືອນຂອງ SIDES ເພື່ອລາຍງານການລາປ່ວຍທີ່ໄດ້ຮັບເງິນຄ່າຈ້າງ ຫຼື ຜົນປະໂຫຍດການລາພັກອື່ນໆທີ່ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງ.

ຂໍ້ມູນສຳລັບພະນັກງານ / ຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກຂອງຕົນເອງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ COVID-19

 • ຖ້າທ່ານບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກອັນເປັນຜົນມາຈາກ COVID-19, ທ່ານຈະຕ້ອງຍື່ນໃບສະໝັກຮຽກຮ້ອງປະກັນການຫວ່າງງານ ທາງອອນລາຍ ເພື່ອຮັບການປະກັນການຫວ່າງງານໃນທຸກໆຮູບແບບ. 
 • ການອ້າງສິດຂອງທ່ານຈະໄດ້ຮັບການກວດສອບ ແລະ ພິຈາລະນາວ່າ ທ່ານມີການລາຍງານຄ່າຈ້າງໃນໄອໂອວາຫຼືບໍ່ ເພື່ອຮັບສິດໃນການອ້າງສິດປະກັນການຫວ່າງງານ.   ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຈົດໝາຍທາງໄປສະນີເປັນແຜ່ນເຈ້ຍສີຂຽວ ເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຊາບວ່າ ທ່ານມີສິດສຳລັບການອ້າງສິດການຫວ່າງງານປົກກະຕິທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບໜັງສືນີ້ຫຼັງຈາກສົ່ງຫຼັກຖານລາຍໄດ້ຂອງທ່ານແລ້ວການສົ່ງໜັງສືນີ້ຈະຖືກສົ່ງເປັນຂັ້ນຕອນໃນຂະບວນການ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າທ່ານໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໃນໂຄງການປະກັນການຫວ່າງງານທີ່ຖືກຕ້ອງ.  ຖ້າທ່ານໄດ້ສົ່ງຫຼັກຖານລາຍໄດ້ແລ້ວ, ທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງດຳເນີນການອື່ນໆ.  ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການຕິດຕໍ່ຖ້າມີຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
 • ຖ້າທ່ານເປັນເຈົ້າຂອງກິດຈະການເອງ ແລະ ປະຕິເສດຜົນປະໂຫຍດ UI ປົກກະຕິ, ທ່ານຈະຕ້ອງສົ່ງຫຼັກຖານລາຍໄດ້ທາງອອນລາຍຕໍ່ຝ່າຍພັດທະນາແຮງງານຂອງໄອໂອວາ (IWD) ເພື່ອພິຈາລະນາສິດທິຂອງທ່ານສຳລັບ PUA. ຮູບແບບຫຼັກຖານທີ່ຍອມຮັບໄດ້ຖືກລະບຸໄວ້ເພີ່ມເຕີມໃນໜ້ານີ້ ໃນຫົວຂໍ້“ຂ້ອຍຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຈັດຫາຫຍັງແດ່.” ລິ້ງສຳລັບສົ່ງຫຼັກຖານລາຍໄດ້ທາງອອນລາຍຄື: www.iowaworkforcedevelopment.gov/pua-application.
 • ຈຳນວນຜົນປະໂຫຍດປະຈຳອາທິດຂອງທ່ານ ແລະ ຈຳນວນຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດຂອງ PUA ຈະຂຶ້ນຢູ່ກັບລາຍໄດ້ຈາກເອກະສານທີ່ທ່ານສະໜອງໃຫ້ແກ່ IWD.  
 • ເມື່ອການອ້າງສິດຂອງທ່ານໝົດອາຍຸ, ທ່ານຈະຕ້ອງຍື່ນການອ້າງສິດໃໝ່, ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານຈະມີຍອດຄົງເຫຼືອຂອງ PUA ຢູ່ກໍ່ຕາມ.

ການມີສິດໄດ້ຮັບຂອງແຕ່ລະຄົນ

ເພື່ອໃຫ້ມີສິດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດພາຍໃຕ້ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອການຫວ່າງງານເນື່ອງຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ, ແຕ່ລະຄົນຈະຕ້ອງ:

 • ຈະຕ້ອງບໍ່ມີສິດສຳລັບຮູບແບບສະເພາະອື່ນໆຂອງການປະກັນການຫວ່າງງານ, ລວມທັງປະກັນການຫວ່າງງານ (UI), ການຊົດເຊີຍເງິນການຫວ່າງງານສຳລັບພະນັກງານລັດຖະບານກາງ (UCFE), ການຊົດເຊີຍເງິນການຫວ່າງງານສຳລັບ Ex-Servicemembers (UCX), ການຊົດເຊີຍເງິນການຫວ່າງງານກໍລະນີສຸກເສີນເນື່ອງຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ (PEUC), ຜົນປະໂຫຍດເພີ່ມເຕີມ (EB), ການຊົດເຊີຍໄລຍະສັ້ນ / ການນເຮັດວຽກຮ່ວມກັນແບບສະໝັກໃຈ (STC/VSW), ຫຼື
 • ຈະຕ້ອງມີປະກັນການຫວ່າງງານໃນຮູບແບບອື່ນໆທີ່ໝົດແລ້ວທີ່ລະບຸໄວ້ຂ້າງເທິງ (ຖ້າມີ), ຫຼື
 • ຈະຕ້ອງເປັນເຈົ້າຂອງກິດຈະການ ແລະ ບໍ່ມີສິດສຳລັບຮູບແບບໃດໜຶ່ງຂອງປະກັນການຫວ່າງງານທີ່ລະບຸໄວ້ຂ້າງເທິງ, ຫຼື
 • ຈະ​ຕ້ອງໄດ້​ກຳ​ນົດ​ເວ​ລາໃນ​ການ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ເຮັດ​ວຽກ​ໃຫ້​ກັບ​ນາຍ​ຈ້າງ ແລະ ບໍ່​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ຮູບ​ແບບ​ຂອງ​ການ​ປະ​ກັນ​ການ​ຫວ່າງ​ງານ​ທີ່​ລະ​ບຸ​ໄວ້​ຂ້າງ​ເທິງ, ຫຼື
 • ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ກຳ​ນົດ​ເວ​ລາການ​ເຮັດ​ວຽກ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ ແລະ ບໍ່​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ຮູບ​ແບບ​ຂອງ​ການ​ປະ​ກັນ​ການ​ຫວ່າງ​ງານ​ທີ່​ລະ​ບຸ​ໄວ້​ຂ້າງ​ເທິງ, ແລະ
 • ຈະ​ຕ້ອງບໍ່​ມີ​ຄຸນ​ສົມ​ບັດ​ສຳ​ລັບ​ການ​ອ້າງ​ສິດ​ປະ​ກັນ​ການ​ຫວ່າງ​ງານໃນ​ລັດອື່ນໆ​ ຫຼື ເຂດ​ແດນຂອງ​ສະ​ຫາ​ລັດ​ອາ​ເມ​ລິ​ກາ, ແລະ
 • ຈະ​ຕ້ອງ​ຫວ່າງ​ງານ​ເຕັມ​ເວ​ລາ ຫຼື ບາງເວ​ລາສຳ​ລັບ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ເຫດ​ຜົນທີ່​ມີ​ຄຸນ​ສົມ​ບັດ​ກ່ຽວ​ກັບ COVID-19 ​ທີ່​ລະ​ບຸ​ໄວ້​ລຸ່ມ​ນີ້

ເຫດ​ຜົນ​ທີ່​ມີ​ຄຸນ​ສົມ​ບັດ​ກ່ຽວ​ກັບ COVID-19: 

ເພື່ອ​ໃຫ້​ມີ​ສິດສຳ​ລັບ​ PUA, ແຕ່​ລະ​ຄົນ​ຈະ​ຕ້​ເອງ​ເປັນ​ຄົນ​ຫວ່າງ​ງານ, ຫວ່າງ​ງານ​ບາງ​ສ່ວນ ຫຼື ບໍ່​ສາ​ມາດ ຫຼື ບໍ່​ມີ​ວຽກ​ເຮັດ​ເນື່ອງ​ຈາກໜຶ່ງ​ໃນ​ເຫດ​ຜົນ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ COVID-19 ທີ່​ລະ​ບຸ​ໄວ້​ລຸ່ມ​ນີ້: 

 • ບຸ​ກ​ຄົນ​ນັ້ນ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ບົ່ງ​ມະ​ຕິ​ວ່າມີ​ເຊື້ອ COVID-19 ຫຼື ມີ​ອາ​ການ​ຂອງ COVID-19 ແລະ ກຳ​ລັງ​ຊອກ​ຫາ​ການ​ບົ່ງ​ມະ​ຕິ​ທາງ​ການ​ແພດ​ຢູ່;
 • ສະ​ມາ​ຊິກ​ໃນ​ຄົວ​ເຮືອນ​ຂອງ​ແຕ່​ລະ​ຄົນ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ບົ່ງ​ມະ​ຕິ​ວ່າ​ມີ​ເຊື້ອ COVID-19;
 • ບຸກ​ຄົນ​ນັ້ນ​ກຳ​ລັງ​ໃຫ້​ການ​ດູ​ແລ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ໃນ​ຄອບ​ຄົວ ຫຼື ສະ​ມາ​ຊິກ​ໃນ​ຄົວ​ເຮືອນ​ຂອງ​ບຸກ​ຄົນ​ນັ້ນ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ບົ່ງ​ມະ​ຕິ​ວ່າ​ມີ​ເຊື້ອ COVID-19;
 • ເດັກ ຫຼື ບຸກ​ຄົນ​ອື່ນ​ໃນ​ຄົວ​ເຮືອນ​ນັ້ນ​ມີ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບໃນ​ການ​ດູ​ແລ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ໄປ​ໂຮງ​ຮຽນ ຫຼື ສະ​ຖານ​ທີ່​ອື່ນໆ​ທີ່​ຖືກ​ປິດ​ອັນ​ເປັນ​ຜົນ​ໂດຍ​ກົງ​ຈາກເຫດ​ສຸກ​ເສີນ​ດ້ານ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ​ກ່ຽວ​ກັບ COVID-19 ແລະ ການ​ດູ​ແລໂຮງ​ຮຽນ ຫຼື ສະ​ຖານ​ທີ່​ດັ່ງ​ກ່າວເປັນ​ສິ່ງ​ທີ່​ຈຳ​ເປັນ​ສຳ​ລັບ​ຜູ້​ທີ່​ຈະ​ໄປ​ເຮັດ​ວຽກ;
 • ບຸກ​ຄົນ​ທີ່ບໍ່​ສາ​ມາດ​ໄປ​ເຖິງ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ເຮັດ​ວຽກ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້ ຍ້ອນ​ມີ​ການ​ກັກ​ກັນ​ ​ອັນ​ເປັນ​ຜົນ​ໂດຍ​ກົງ​ຈາກເຫດ​ສຸກ​ເສີນ​ດ້ານ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ​ກ່ຽວ​ກັບ COVID-19;
 • ບຸກ​ຄົນ​ທີ່ບໍ່​ສາ​ມາດ​ໄປ​ເຖິງ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ເຮັດ​ວຽກຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້ ຍ້ອນບຸກ​ຄົນ​ນັ້ນ​ໄດ້​ຮັບ​ຄ​ຳ​ແນະ​ນຳ​ຈາກ​ຜູ້​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການ​ດ້ານ​ການ​ດູ​ແລ​ສຸ​ຂະ​ພາບ ເພື່ອກັກ​ກັນ​ຕົນ​ເອງ ເນື່ອງ​ຈາກ​ມີ​ຂໍ້​ກັງ​ວົນ​ກ່ຽວ​ກັບ COVID-19;
 • ບຸກ​ຄົນ​ນັ້ນ​ຖືກ​ກຳ​ນົດ​ໃຫ້​ເລີ່ມ​ການ​ຈ້າງ​ງານ ແລະ ບໍ່​ມີ​ວຽກ​ເຮັດ ຫຼື ບໍ່​ສາ​ມາດ​ໄປ​ຫາ​ວຽກ​ໄດ້ ​ອັນ​ເປັນ​ຜົນ​ໂດຍ​ກົງ​ຈາກເຫດ​ສຸກ​ເສີນ​ດ້ານ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ​ກ່ຽວ​ກັບ COVID-19;
 • ບຸກ​ຄົນ​ນັ້ນ​ກາຍ​ເປັນ​ຜູ້​ຫາ​ລ້ຽງ​ຄອບ​ຄົວ ຫຼື ຜູ້​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນຫຼັກສຳ​ລັບ​ຄົວ​ເຮືອນ ຍ້ອນ​ຫົວ​ໜ້າ​ຄອບ​ຄົວ​ເສຍ​ຊີ​ວິດເນື່ອງ​ຈາກ​ຜົນ​ໂດຍ​ກົງ​ຂອງ COVID-19;
 • ບຸກ​ຄົນ​ນັ້ນ​ຕ້ອງ​ລາ​ອອກ​ຈາກວຽກຂອງ​ຕົນ​ເນື່ອງ​ຈາກ​ຜົນ​ໂດຍ​ກົງ​ຂອງ COVID 19; ຫຼື
 • ສະ​ຖານ​ທີ່​ເຮັດ​ວຽກ​ຂອງ​ບຸກ​ຄົນ​ນັ້ນ​ຖືກ​ປິດ​ອັນ​ເປັນ​ຜົນ​ໂດຍ​ກົງ​ຈາກ​ເຫດ​ສຸກ​ເສີນ​ດ້ານ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ​ກ່ຽວ​ກັບ COVID-19.

ຜູ້ທີ່ບໍ່ມີສິດໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍການຫວ່າງງານສຸກເສີນເນື່ອງຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໄດ້ແກ່ບຸກຄົນ:

 • ທີ່ມີຄວາມສາມາດເຮັດວຽກທາງໄກທີ່ມີການຈ່າຍເງິນ ແລະ ຍັງຄົງເຮັດວຽກໃນຈຳນວນຊົ່ວໂມງເທົ່າກັນ ແລະ ຈະໄດ້ຮັບການຈ່າຍເງິນເທົ່າເດີມ.
 • ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການລາປ່ວຍທີ່ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງ ຫຼື ຜົນປະໂຫຍດການລາພັກອື່ນໆທີ່ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດເຫຼົ່ານັ້ນຈະເກີນຈຳນວນເງິນ PUA ປະຈຳອາທິດຂອງພວກເຂົາ.
 • ໃຜມີສິດໄດ້ຮັບໂຄງການຫວ່າງງານອື່ນໆຂອງລັດ ຫຼື ຂອງລັດຖະບານກາງ [ລວມທັງປະກັນການຫວ່າງງານ (UI), ການຊົດເຊີຍເງິນການຫວ່າງງານສຳລັບພະນັກງານລັດຖະບານກາງ (UCFE), ການຊົດເຊີຍເງິນການຫວ່າງງານສຳລັບ Ex-Servicemembers (UCX), ການຊົດເຊີຍເງິນການຫວ່າງງານກໍລະນີສຸກເສີນເນື່ອງຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ (PEUC), ຜົນປະໂຫຍດເພີ່ມເຕີມ (EB), ການຊົດເຊີຍໄລຍະສັ້ນ / ການນເຮັດວຽກຮ່ວມກັນແບບສະໝັກໃຈ (STC/VSW), ການຊ່ວຍເຫຼືອກໍລະນີຫວ່າງງານຍ້ອນໄພພິບັດ (DUA) ແລະ ຜົນປະໂຫຍດໃນການຂະຫຍາຍການເຝິກອົບຮົມ (TEB).

ວິ​ທີ​ການ​ສະ​ໝັກ​ສຳ​ລັບການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອການຫວ່າງງານເນື່ອງຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ (PUA)

ຂໍ້ຄວນເອົາໃຈໃສ່:  ມີ​ຜົນ​ທັນ​ທີ, ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ສົ່ງຫຼັກ​ຖານ​ລາຍ​ໄດ້​ຂອງ​ທ່ານ​ສຳ​ລັບ​ຄວາມ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ການ​ຫວ່າງ​ງານ​ເນື່ອງ​ຈາກ​ລະ​ບາດ​ຂອງ​ພະ​ຍາດ (PUA) ຜ່ານ​ເວັບ​ໄຊ​ທ໌​ນີ້. มีผลทันทีคุณสามารถส่งหลักฐานรายได้ของคุณสำหรับการช่วยเหลือการว่างงานจากโรคระบาด (PUA) ผ่านเว็บไซต์นี้ PUA ເປັນ​ສິດ​ທິ​ປະ​ໂຫຍດ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກາງທີ່​ມີ​ໄວ້​ສຳ​ລັບ​ຄົນ​ງານ​ທີ່ບໍ່​ສາ​ມາດ​ເຮັດ​ວຽກ​ໄດ້​ອັນ​ເປັນ​ຜົນ​ມາ​ຈາກ​ກາ​ນ​ລະ​ບາດ​ຂອງ COVID-19 ແລະ ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ສິດ​ທິ​ປະ​ໂຫຍດການ​ປະ​ກັນ​ການ​ຫວ່າງ​ງານ​ຂອ​ງ​ລັດ.  ປະ​ເພດ​ຂອງ​ການ​ຈ້າງ​ງານ​ທີ່ PUA ຄອບ​ຄຸມ​ຖືກ​ລະ​ບຸ​ໄວ້​ລຸ່ມ​ນີ້: 

 • ຜູ້​ທີ່​ເປີດ​ກິດ​ຈ​ະ​ການ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ
 • ຜູ້​ຮັບ​ເໝົາ​ອິດ​ສະຫຼະ
 • ພະ​ນັກ​ງານ​ທີ່ບໍ່​ມີ​ຜົນ​ກຳ​ໄລ 
 • ແຮງງານຮັບຈ້າງທົ່ວໄປ
 • ຜູ້ເຮັດວຽກບໍ່ເຕັມເວລາຜູ້ທີ່ບໍ່ມີປະຫວັດການເຮັດວຽກພຽງພໍທີ່ຈະມີສິດໄດ້ຮັບການອ້າງສິດຂອງລັດໄອໂອວາ 

ທ່ານຈະຕ້ອງສົ່ງຫຼັກຖານລາຍໄດ້ຂອງທ່ານ ເພື່ອຮັບສິດສຳລັບ PUA.  ທ່ານສາມາດອັບໂຫຼດຫຼັກຖານລາຍໄດ້ຜ່ານເວັບໄຊທ໌ນີ້. ກະລຸນາປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳລຸ່ມນີ້:

ຂັ້ນຕອນທີ 1:  ສະໝັກສຳລັບສິດທິປະໂຫຍດຜູ້ຫວ່າງງານ

 • ຖ້າທ່ານຍັງບໍ່ທັນໄດ້ດຳເນີນການ, ໃຫ້ຍື່ນການສະໝັກການອ້າງສິດປະກັນການຫວ່າງງານ ທີ່ນີ້: https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/file-claim-unemployment-insurance-benefits
 • ຄລິກທີ່ “ສະໝັກອອນລາຍດຽວນີ້”.  
 • ຝ່າຍພັດທະນາແຮງງານຂອງໄອໂອວາ (IWD)ຈະພິຈາລະນາວ່າທ່ານມີສິດສຳລັບການອ້າງສິດການຫວ່າງງານຂອງລັດຫຼືບໍ່.  

ຂັ້ນຕອນທີ 2:  ສົ່ງຫຼັກຖານລາຍໄດ້

 • ຫຼັງຈາກທ່ານໄດ້ຍື່ນຄຳຮ້ອງການອ້າງສິດປະກັນການຫວ່າງງານ, ສົ່ງຫຼັກຖານລາຍໄດ້ລຸ່ມນີ້ ໂດຍການຄລິກ "ສົ່ງຫຼັກຖານທີ່ນີ້"
 • ຕື່ມຄຳຖາມໃນແບບຟອມທາງອອນລາຍໃຫ້ສຳເລັດ.
 • ອັບໂຫຼດເອກະສານຫຼັກຖານລາຍໄດ້ຂອງທ່ານ.  ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ສ້າງປະຫວັດຄ່າຈ້າງຂອງທ່ານ. ສາມາດເຮັດສິ່ງນີ້ສຳເລັດໄດ້ໂດຍການແນບເອກະສານໃດໜຶ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
 • 2019 1099 ລາຍໄດ້ຕ່າງໆ
 • 2019 W-2
 • ຫຼັກຖານການຈ່າຍໃນປີ 2019
 • ຫຼັກຖານການຈ່າຍໃນປີ 2020
 • ແບບຟອມ 1040 - U.S. ການຄືນພາສີລາຍໄດ້ສ່ວນບຸກຄົນ
 • ຕົວເລືອກເພີ່ມເຕີມໄດ້ຖືກອະທິບາຍໄວ້ທີ່ເບື້ອງລຸ່ມຂອງໜ້າການສົ່ງ

ຫຼັງຈາກສົ່ງເອກະສານແລ້ວ, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນທາງອີເມວວ່າ ການສົ່ງຂອງທ່ານໄດ້ຖືກຮັບແລ້ວ

ຂັ້ນຕອນທີ 3:  ຂັ້ນຕອນຖັດໄປ

 • IWD ຈະກວດສອບເອກະສານລາຍໄດ້ຂອງທ່ານ ແລະ ອອກໜັງສືຢັ້ງຢືນໃຫ້ທ່ານ.  ຖ້າຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການຕິດຕໍ່ກັບ.
 • ທ່ານຈະໄດ້ຮັບໜັງສືທາງໄປສະນີເປັນແຜ່ນເຈ້ຍສີຂຽວ.  ບໍ່ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ກັບແຈ້ງການນີ້ມັນບໍ່ໄດ້ໃຊ້ກັບການອ້າງສິດຂອງຜູ້ມີກິດຈະການເປັນຂອງຕົນເອງ (PUA).  ແຈ້ງ​ການ​ນີ້​ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ໂດຍ​ລະ​ບົບ ແລະ ບໍ່​ນຳ​ໄປ​ໃຊ້​ກັບການ​ອ້າງ​ສິດ​ຂອງ​ຜູ້​ມີ​ກິດ​ຈະ​ການ​ເປັນ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ.  ຖ້າທ່ານໄດ້ສົ່ງຫຼັກຖານລາຍໄດ້ແລ້ວ, ທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງດຳເນີນການອື່ນໆ ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນນີ້ ຖ້າ​ທ່ານ​ສະ​ໜອງ​ເອ​ກະ​ສານ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ພຽ​ງ​ພໍ, ທ່ານ​ຈະໄດ້ຮັບກາຕິດຕໍ່ ຖ້າມີຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.  ທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງດຳເນີນການໃດໆເພີ່ມເຕີມຫຼັງຈາກທ່ານໄດ້ຮັບແຈ້ງການ ນອກຈາກວ່າພວກເຮົາຕິດຕໍ່ທ່ານໂດຍກົງ.
 • ທ່ານ​ຈະ​ຕ້ອງ​ສືບ​ຕໍ່​ຍື່ນ​ໃບ​ສະ​ໝັກ​ການ​ອ້າງ​ສິດ​ປະ​ຈຳ​ອາ​ທິດ​ຂອງ​ທ່ານ​.  ເມື່​ອຫຼັກ​ຖານ​ລາຍ​ໄດ້​ຂອງ​ທ່ານ​ໄດ້​ຮັບ​ການກວດ​ສອບ​ ແລະ ອະ​ນຸ​ມັ​ດ​ແລ້ວ, ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ເງິນ​ສຳ​ລັບ​ອາ​ທິດ​ກ່ອນ​ໜ້າ​ທັງ​ໝົດ​ທີ່​ທ່ານ​ໄດ້​ລາຍ​ງານ.

 ສົ່ງຫຼັກ​ຖານ​ທີ່​ນີ້

Submit Proof Here

ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປສຳລັບຜູ້ທີ່ມີກິດຈະການເປັນອງຕົນເອງ, ຜູ້ຮັບເໝົາອິດສະຫຼະ, ແຮງງານຮັບຈ້າງທົ່ວໄປ, ພະນັກງານທີ່ບໍ່ມີຜົນກຳໄລ, ພະນັກງານອິດຈະຫຼະ, ອື່ນໆ:

 • ແຜ່ນ​ສີ​ຂຽວ:  ຖ້​າ​ທ່ານ​ໄດ້​ຍື່ນ​ການ​ອ້າງ​ສິດ​ການ​ຫວ່າງ​ງານ ແລະ ເປັນ​ຜູ້ທີ່​ມີ​ກິດ​ຈະ​ການ​ເປັນ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ, ຜູ້​ຮັບ​ເໝົາ​ອິດ​ສະຫຼະ, ແຮງງານຮັບຈ້າງທົ່ວໄປ, ອື່ນໆ, ກະ​ລຸ​ນາ​ຢ່າ​ສົນ​ໃຈ​ແບບ​ຟອມ​ທີ່​ທ່ານ​ໄດ້​ຮັບ​ຈາກ IWD ໃນ​ເຈ້ຍ​ສີ​ຂຽວ.  ເປັນ​ແບບ​ຟອມ​ມາດ​ຕະ​ຖານ​ທີ່​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ​ສ້າງ​ຂຶ້ນ ແລະ ບໍ່​ສົ່ງ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ການ​ອ້າງ​ສິດ​ຂອງ​ທ່ານ. ບໍ່​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ໃນ​ເວ​ລາ​ນີ້.
 • ຖ້າ​ທ່ານຍັງ​ບໍ່​ໄດ້​ໃຫ້​ເອ​ກະ​ສານ​ພຽງ​ພໍ
  • ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຕິດ​ຕໍ່​ຈາກ IWD ຜ່ານ​ທາງ​ໂທ​ລະ​ສັບ.
 • ເມື່ອ​ໃບ​ສະ​ໝັກ​ການ​ອ້າງ​ສິດ​ການ​ຫວ່າງ​ງານ​ໄດ້​ຮັບ​ການກວດ​ສອບ​ແລ້ວ:
  • ທ່ານ​ຍັງ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ໜັງ​ສື​ວ່າ​ການ​ອ້າງ​ສິດ​ຂອງ​ທ່ານ​ຖືກ​ອະ​ນຸ​ມັດ​ແລ້ວ ຫຼື ຖືກ​ປະ​ຕິ​ເສດ ແລະ ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ອີ​ເມວ​ຖ້າ​ການ​ອ້າງ​ສິດ​ຂອງ​ທ່ານ​ຖືກ​ອະ​ນຸ​ມັດ.  
  • ຖ້າ​ການ​ອ້າງ​ສິດ​ຂອງ​ທ່ານໄດ້​ຮັບ​ການ​ອະ​ນຸ​ມັດ, ທ່ານ​ຈະ​ເລີ່ມ​ໄດ້​ຮັບການ​ຈ່າຍ​ເງິນໃນ 5-7 ວັນ.
  • ຖ້າ​ການ​ອ້າງ​ສິດ​ຂອງ​ທ່ານ​ຖືກ​ປະ​ຕິ​ເສດ, ທ່ານ​ຈະ​ມີ​ເວ​ລາ 60 ວັນ​ໃນ​ການ​ຍື່ນ​ອຸ​ທອນ.

 

 

Additional resources:

Unemployment Insurance for Self-Employed Q & A (April 16, 2020)

How to File your Weekly Claim - CARES Act updates (English)

Individual