Customer Service Information in Vietnamese - Thông tin dịch vụ khách hàng trong Việt

Dịch Vụ Khách Hàng

Ban Phát Triển Việc Làm Iowa (Iowa Workforce Development) cung cấp dịch vụ phiên dịch miễn phí cho những người cần giúp để hiểu tiếng Anh.

Nếu quý vị có thắc mắc về bảo hiểm thất nghiệp, xin gọi số 1-866-239-0843 có dịch vụ thông dịch miễn phí từ 8 giờ 30 sáng đến 4 giờ 30 chiều vào ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm, và thứ Sáu.

Tất cả những thắc mắc khác liên quan đến chương trình và dịch vụ Ban Phát Triển Việc Làm, xin gọi số 1-800-562-4692 có dịch vụ thông dịch miễn phí từ 8 giờ 30 sáng đến 4 giờ 30 chiều vào ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm, và thứ Sáu.

Quý vị có thể gọi điện thoại hoặc đến Trung Tâm Việc Làm Iowa (IowaWORKS Center) gần nhà quý vị tại địa phương có dịch vụ thông dịch miễn phí. Giờ làm việc, địa chỉ, và chi tiết liên lạc của mỗi Trung Tâm Việc Làm Iowa địa phương có liệt kê ở đây.

Số điện thoại dịch vụ khách hàng của Ban Phát Triển Việc Làm và Trung Tâm Việc Làm Iowa địa phương không làm việc vào những ngày lễ sau đây của tiểu bang:

  • Tết Tây (1 tháng Giêng)
  • Dr. Martin Luther King, Jr. Day (ngày thứ Hai trong tuần thứ Ba của tháng Giêng)
  • Lễ Tưởng Niệm Chiến Sĩ Trận Vong (thứ Hai cuối của tháng Năm)
  • Lễ Độc Lập (ngày 4 tháng Bảy)
  • Lễ Lao Động (thứ Hai đầu tiên của tháng Chín)
  • Lễ Cựu Chiến Binh (ngày 11 tháng Mười Một)
  • Lễ Tạ Ơn (thứ Năm cuối của tháng Mười Một)
  • Thứ Sáu sau Lễ Tạ Ơn
  •  Lễ Giáng Sinh (ngày 25 tháng Mười Hai)

 

Individual