Equal Opportunity Is the Law in Vietnamese - Cơ hội Bình đẳng là Luật Trong tiếng Việt