Federal Pandemic Unemployment Compensation (FPUC)

TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP LIÊN BANG DO ĐẠI DỊCH (FPUC)

TỔNG QUAN

Trợ cấp Thất nghiệp Liên bang do Đại dịch (FPUC) là một chương trình theo Đạo luật Viện trợ, Cứu trợ và An ninh Kinh tế ứng phó Vi-rút Corona (CARES) năm 2020 cung cấp khoản thanh toán bổ sung cho những cá nhân đang nhận các khoản thanh toán bảo hiểm thất nghiệp của tiểu bang hoặc liên bang.  Trợ cấp này được tài trợ bởi chính phủ liên bang, không phải trích từ thuế thất nghiệp của tiểu bang do người sử dụng lao động đóng. 

 TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP LIÊN BANG DO ĐẠI DỊCH (FPUC): 

 • Khoản thanh toán bổ sung trị giá 600 USD mỗi tuần cho tất cả những người đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp mới hoặc hiện có, bao gồm bảo hiểm thất nghiệp (UI), Trợ cấp Thất nghiệp cho Nhân viên Liên bang (UCFE), Trợ cấp Thất nghiệp cho các Cựu chiến binh (UCX), Trợ cấp Thất nghiệp Khẩn cấp (PEX) ), Hỗ trợ Thất nghiệp do Đại dịch (PUA), Phúc lợi Bổ sung (EB), Trợ cấp Tạm thời/Công việc Chia sẻ Tự nguyện (STC / VSW), các Khoản trợ cấp Tái điều chỉnh Thương mại (TRA) và các khoản thanh toán Hỗ trợ Thất nghiệp do Thảm họa (DUA).  Các chương trình sẽ không nhận được FPUC là Phúc lợi Gia hạn Đào tạo (TEB) và Đóng cửa Doanh nghiệp.
  • Ngày bắt đầu: Ngày 29 tháng 3 năm 2020 (tuần kết thúc vào ngày 4 tháng 4 năm 2020) 
  • Ngày kết thúc:  Tuần kết thúc vào ngày 25 tháng 7 năm 2020 

CẢNH BÁO GIAN LẬN!

 • Nếu quý vị cố tình đưa ra hoặc khiến người khác đưa ra tuyên bố sai hoặc cố tình không tiết lộ hoặc khiến người khác không tiết lộ dữ kiện quan trọng và, do đó, nhận được một khoản Trợ cấp Thất nghiệp Liên bang do Đại dịch mà quý vị đáng lẽ không được hưởng, quý vị sẽ bị truy tố theo 19 mục 1001 của Đề mục 18, Bộ luật Hoa Kỳ. Cá nhân bị phát hiện có hành vi gian lận và không đủ điều kiện để nhận bảo hiểm thất nghiệp một tuần (hoặc nhiều tuần) bao gồm khoản thanh toán của FPUC sẽ không đủ điều kiện nhận bất kỳ khoản thanh toán bổ sung nào của FPUC trong tương lai sau khi bị loại.
 • Bỏ việc không có lý do để nhận các phúc lợi bổ sung theo chương trình UI thông thường hoặc Đạo luật CARES sẽ bị coi là hành vi gian lận. Nếu quý vị nhận được những phúc lợi này do gian lận, quý vị sẽ không đủ điều kiện nhận bất kỳ khoản thanh toán phúc lợi bổ sung nào khác, phải hoàn trả các phúc lợi và phải chịu truy tố hình sự theo mục 1001 của Đề mục 18, Bộ luật Hoa Kỳ.
 • Ngoài các hình phạt và khả năng bị truy tố hình sự, một người có thể bị phát hiện gian lận, không đủ điều kiện nhận phúc lợi hoặc thanh toán phúc lợi vượt mức nếu người đó kê khai sai trong báo cáo các khoản thu nhập trong một tuần nhất định trong quá trình yêu cầu thanh toán bảo hiểm thất nghiệp hàng tuần liên tục của mình.

THÔNG TIN QUAN TRỌNG KHÁC DÀNH CHO NGƯỜI YÊU CẦU

 • Nghĩa vụ nuôi dưỡng con cái phải được khấu trừ từ các khoản thanh toán FPUC tương tự như các khoản phúc lợi bảo hiểm thất nghiệp thông thường.
 • Các khoản thanh toán của FPUC phải chịu thuế. Các khoản thanh toán này sẽ được bao gồm trong 1099G của quý vị mà quý vị nhận được cho năm thuế 2020. Thuế sẽ được khấu trừ từ các khoản thanh toán của FPUC nếu quý vị đã lựa chọn khấu trừ thuế từ các phúc lợi bảo hiểm thất nghiệp của mình.

THÔNG TIN DÀNH CHO NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

 • Người sử dụng lao động sẽ không bị tính phí cho các phúc lợi được chi trả cho nhân viên nhận FPUC.
 • Nếu quý vị đề nghị cung cấp việc làm cho nhân viên khi đại dịch kết thúc và nhân viên từ chối trở lại làm việc, quý vị phải thông báo cho cơ quan Phát triển Lực lượng lao động Iowa tại đây: https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/job-offer-decline-form-employers
 • Người sử dụng lao động cần đảm bảo họ đang và kịp thời hoàn thành việc nộp báo cáo bảo hiểm thất nghiệp hàng quý để nhân viên của họ nhận được phúc lợi càng nhanh càng tốt.  
 • Người sử dụng lao động nên phản hồi tất cả Thông báo Yêu cầu thanh toán (65-5317) hoặc các thông báo SIDES nếu yêu cầu thanh toán được nộp cho trường hợp người nhận không làm việc do một lý do khác ngoài COVID-19.
 • Người sử dụng lao động nên phản hồi Thông báo Yêu cầu thanh toán (65-5317) hoặc thông báo SIDES để báo cáo bất kỳ phúc lợi nghỉ ốm có lương hoặc nghỉ phép có lương khác.

THÔNG TIN DÀNH CHO NHÂN VIÊN/NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI COVID-19

 • Nếu quý vị phải nghỉ làm do COVID-19, quý vị phải nộp đơn yêu cầu bảo hiểm thất nghiệp trực tuyến để nhận bất kỳ hình thức bảo hiểm thất nghiệp nào. 
 • Yêu cầu thanh toán của quý vị sẽ được xem xét để xác định xem quý vị có đủ điều kiện nhận FPUC không.   Nếu quý vị đủ điều kiện nhận bất kỳ khoản thanh toán phúc lợi nào của tiểu bang hoặc liên bang trong bất kỳ tuần nào từ ngày 29 tháng 3 năm 2020 đến ngày 25 tháng 7 năm 2020, quý vị sẽ đủ điều kiện nhận các khoản thanh toán của FPUC.
 • Khi nhận được khoản thanh toán  theo chương trình FPUC, quý vị vẫn cần báo cáo yêu cầu thanh toán hàng tuần của mình mỗi tuần để được thanh toán.  Quý vị sẽ được thanh toán thông qua phương thức thanh toán giống như quý vị đã được trả cho các phúc lợi khác.

ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI CÁ NHÂN

Để đủ điều kiện nhận phúc lợi theo Trợ cấp Thất nghiệp Liên bang do Đại dịch, các cá nhân phải:

 • Đủ điều kiện tham gia chương trình bảo hiểm thất nghiệp của tiểu bang hoặc liên bang và
  • Đủ điều kiện nhận tối thiểu 1 USD trong chương trình bảo hiểm thất nghiệp, hoặc
  • Toàn bộ khoản thanh toán trợ cấp thất nghiệp bị giữ lại để bù cho các khoản thanh toán vượt mức không phải do gian lận. 
 • Có thể và sẵn sàng làm việc và tích cực tìm kiếm công việc, trừ khi không thể làm như vậy vì lý do liên quan đến COVID-19.
 • Hoàn thành và lưu hồ sơ tìm kiếm công việc (nếu yêu cầu thanh toán của quý vị đòi hỏi tìm kiếm công việc)
 • Báo cáo bất kỳ thu nhập được bảo hiểm chi trả trong tuần được yêu cầu thanh toán. Thu nhập được bảo hiểm chi trả bao gồm, nhưng không giới hạn ở, tiền lương, nghỉ ốm được hưởng lương, kỳ nghỉ được hưởng lương và nghỉ lễ được hưởng lương.

TÔI CẦN PHẢI LÀM GÌ?

THỜI GIAN GỬI YÊU CẦU THANH TOÁN HÀNG TUẦN

Chủ nhật - 8:00 sáng đến 7:30 tối

Thứ Hai đến Thứ Sáu - 8:00 sáng - 5:30 chiều

Đối với các câu hỏi cụ thể về yêu cầu thanh toán của quý vị, vui lòng liên hệ uiclaimshelp@iwd.iowa.gov hoặc gọi cho chúng tôi theo số 866-239-0843.

 

 

Individual