QUAN TRỌNG

Cuốn sổ tay này giải thích các quyền và trách nhiệm của quý vị khi nộp đơn xin hưởng các quyền lợi bảo hiểm thất nghiệp. Trong đó có trả lời cho các câu hỏi thông thường và có thông tin tổng quát. Cuốn sổ tay này không có quyền hạn và hiệu lực của luật pháp, điều lệ, hoặc quy định.

Việc quý vị không theo các chỉ dẫn trong cuốn sổ tay này có thể dẫn đến việc:

  • Bị chậm trễ trong việc nhận các quyền lợi;
  • Bị mất các quyền lợi; hoặc
  • Trả không đúng các quyền lợi mà quý vị phải trả lại.

Nếu cố tình vi phạm các điều lệ, quý vị có thể bị từ chối không cho hưởng các quyền lợi do có hành động gian lận. Những người có hành động gian lận phải chịu các hậu quả nghiêm trọng, bao gồm các hình phạt dân sự và hình sự.

Quý vị có trách nhiệm đọc và hiểu thông tin trong cuốn sổ tay này. Hiện có các dịch vụ thông dịch miễn phí để trả lời cho các câu hỏi của quý vị nếu quý vị cần giúp hiểu tiếng Anh. Nếu quý vị không hiểu thông tin trong cuốn sổ tay này, xin gọi dịch vụ khách hàng của Ban Phát Triển Lực Lượng Lao Động Iowa (Iowa Workforce Development - IWD) để được giúp đỡ tại số 866-239-0843.

Individual